Drukuj

                                                       Załącznik do Zarządzenie wewnętrznego nr 10/2022 z dnia 25.05.2022r

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach

Spis treści:

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ II Firma.

ROZDZIAŁ III Cele i zadania.

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna.

ROZDZIAŁ V Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

ROZDZIAŁ VI Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

ROZDZIAŁ VII Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

ROZDZIAŁ VIII Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.

ROZDZIAŁ IX Warunki współdziałania Ośrodka z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

ROZDZIAŁ X Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

ROZDZIAŁ XI Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

ROZDZIAŁ XII  Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością inne niż finansowane ze środków publicznych.

ROZDZIAŁ XIII Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Ośrodka.

ROZDZIAŁ XIV Postanowienia końcowe.

ROZDZIAŁ XV  Załączniki.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa:

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ II Firma

§ 2.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Województwo Śląskie. Siedziba Ośrodka znajduje się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 42. Ośrodek prowadzi działalność w ramach zakładu leczniczego o nazwie Śląski Ośrodek Medycyny Pracy. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach posiada certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 wydany przez TUV NORD Polska, SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach prowadzi swoją działalność na podstawie:

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ III Cele i zadania
§ 3.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna

§ 4.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ V Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 5.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ VI Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 6.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ VII Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 7.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ VIII Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym

§ 8.

DZIAŁ KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY

W ramach Działu funkcjonują:

  1. Poradnia Chorób Zawodowych;
  2. Poradnia dla wyjeżdżających do pracy w tropiku;
  3. Poradnia dla Kierowców;
  4. Poradnia ds. Odwołań;
  5. Poradnia Medycyny Pracy;
  6. Poradnia Laryngologiczna;
  7. Poradnia Neurologiczna;
  8. Poradnia Okulistyczna;
  9. Poradnia Dermatologiczna;
  10. Poradnia Psychologii Pracy;
  11. Poradnia Zdrowia Psychicznego;
  12. Poradnia Ortopedyczna;
  13. Poradnia Radiologiczna;
  14. Pracownia Audiologii;
  15. Pracownia Badania Czynności Układu Oddechowego;
  16. Pracownia Badania Czynności Układu Naczyniowego;
  17. Pracownia EKG.

Do podstawowych zadań Działu należy:

  1. wykonywanie badań lekarskich, specjalistycznych badań konsultacyjnych i badań dodatkowych w celu orzekania o zdolności do pracy na określonych stanowiskach lub jej braku;
  2. wykonywanie badań konsultacyjnych i dodatkowych przeprowadzanych w trybie odwoławczym;
  3. udzielanie konsultacji lekarzom zatrudnionym w podstawowych jednostkach służby medycyny pracy;
  4. prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie chorób zawodowych, wydawanie orzeczeń o rozpoznaniu lub braku rozpoznania choroby zawodowej;
  5. szkolenie lekarzy odbywających obowiązkowy staż w ramach specjalizacji z medycyny pracy i staży cząstkowych innych specjalizacji lekarskich;
  6. wykonywanie badań w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach w warunkach tropikalnych i wydawanie odpowiednich orzeczeń lekarskich w tym zakresie;
  7. wykonywanie badań osobom:
   1. ubiegającym się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
   2. przedłużającym ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
   3. ubiegającym się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
   4. kierującym motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
   5. posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia;
   6. występującym o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu;
  8. wykonywanie badań konsultacyjnych dla podstawowych jednostek medycyny pracy;
  9. wykonywanie badań kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy oraz innych w trybie odwoławczym;
  10. wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy;
  11. wykonywanie badań kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich i wydawanie odpowiednich orzeczeń;
  12. opracowywanie i sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych.

SEKCJA NADZORU, SZKOLEŃ I PROMOCJI ZDROWIA

Do podstawowych zadań Sekcji należy:

  1. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy;
  2. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy;
  3. prowadzenie specjalizacji z medycyny pracy oraz szkolenie indywidualne lekarzy (staże cząstkowe do specjalizacji lekarskich);
  4. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
  5. współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Sanitarną;
  6. współdziałanie w organizowaniu i nadzorowaniu działalności w zakresie promocji zdrowia;
  7. prowadzenie dokumentacji i nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów dotyczących badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich;
  8. opracowywanie i sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych;
  9. wykonywanie kontroli pracy lekarza w zakresie medycyny transportu.

SEKCJA STATYSTYKI i EPIDEMIOLOGII ZE SKŁADNICĄ AKT

Do podstawowych zadań Sekcji należy:

  1. prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i ewidencji zgłoszeń w tym zakresie oraz gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji w nich zawartych zgodnie z obowiązującymi przepisami o służbie medycyny pracy;
  2. przyjmowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji jednostek służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby oraz z komórek organizacyjnych WOMP Katowice;
  3. udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym;
  4. przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
  5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego;
  6. nadzór nad prowadzoną sprawozdawczością statystyczną;
  7. opracowywanie i sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych.

PORADNIA I PRACOWNIA PSYCHOLOGII PRACY

Do podstawowych zadań Pracowni i Poradni Psychologii Pracy należy:

  1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
  2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w aspekcie działalności prowadzonej przez psychologa;
  3. prowadzenie szkoleń podyplomowych dla osób zatrudnionych w podstawowych jednostkach medycyny pracy i psychologów;
  4. wykonywanie kontroli pracy psychologa w zakresie medycyny transportu;
  5. udzielanie konsultacji psychologicznych;
  6. opracowywanie i sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych.

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

Do podstawowych zadań Sekcji należy:

  1. prowadzenie ewidencji księgowej Ośrodka w zakresie rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości Ośrodka;
  2. aktualizowanie zasad polityki rachunkowości, w tym planu kont dla potrzeb analizy przychodów i kosztów oraz sprawozdawczości;
  3. czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
  4. wykonywanie kontroli formalno-rachunkowej, dekretacji dowodów księgowych, rozliczeń z tytułu zakupu towarów i usług, rozliczania wyjazdów służbowych, rozliczania rozrachunków z pracownikami itp., według upoważnień wskazanych w Zarządzeniach Dyrektora Ośrodka;
  5. prowadzenie rejestru sprzedaży, wystawianie faktur za świadczone przez Ośrodek usługi medyczne i pozostałą działalność, w tym ewidencja księgowa sprzedaży usług świadczonych przez Ośrodek na podstawie zestawień merytorycznych sporządzanych przez komórki organizacyjne Ośrodka;
  6. prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, włącznie ze sprawozdawczością w tym zakresie;
  7. opracowywanie i analiza rocznych planów finansowych i inwestycyjnych;
  8. opracowywanie kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych w ramach umów z Zarządem Województwa Śląskiego;
  9. opracowywanie oraz weryfikacja systemu i metodologii rozliczania kosztów Ośrodka oraz jego komórek organizacyjnych;
  10. terminowa realizacja zobowiązań Ośrodka z tytułu podatków, obowiązkowych składek oraz za dostawę towarów i usług;
  11. organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątku oraz rozliczenia związane z uzgodnieniem ich stanów i wartości;
  12. bieżący monitoring oraz organizowanie windykacji należności Ośrodka;
  13. organizacja pracy kasy Ośrodka oraz przyjęcia i odprowadzania gotówki;
  14. wykonywanie zadań z zakresu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz w zakresie podatku VAT;
  15. terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych Ośrodka;
  16. sporządzanie sprawozdań dla organu założycielskiego oraz w zakresie statystyki publicznej Ministerstwa Zdrowia jak również innych wymaganych przepisami prawa;
  17. sporządzanie miesięcznego i rocznego rozliczenia wykonanych świadczeń realizowanych na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego;
  18. ścisłe przestrzeganie dyscypliny finansowej.

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA

Do podstawowych zadań Sekcji należy:

  1. współudział w opracowywaniu planów remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją;
  2. zlecanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  3. sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie remontów, wyposażenia i korzystania ze środowiska;
  4. utrzymanie sprawności technicznej sprzętu biurowego, urządzeń i aparatury medycznej oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych;
  5. zakładanie paszportów technicznych wybranej infrastruktury;
  6. zapewnienie ochrony obiektów i mienia zakładu;
  7. zapewnienie sprawnego działania znajdujących się w zakładzie urządzeń sieci telefonicznej i alarmowej;
  8. zlecanie ustawowych przeglądów obiektów i prowadzenie książek obiektów budowlanych;
  9. utrzymanie porządku i czystości wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz zakładu;
  10. prowadzenie ewidencji majątku będącego w dyspozycji zakładu - środków trwałych i pozostałego wyposażenia;
  11. prowadzenie kart ewidencji wyposażenia pracownika WOMP Katowice w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej;
  12. zlecanie usług i nadzór nad firmami zewnętrznymi w zakresie:
   1. odbioru odpadów medycznych;
   2. wywozu nieczystości stałych;
   3. konserwacji instalacji i urządzeń technicznych;
  13. ubezpieczenie mienia zakładu oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej zoz;
  14. organizowanie kasacji, zbiórki odpadów użytkowych i przekazywanie tych odpadów jednostkom prowadzącym skup odpadów użytkowych jako surowce wtórne;
  15. bieżące usuwanie skutków awarii;
  16. sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości;
  17. zlecanie wykonania pieczątek i ich ewidencja;
  18. nadzór nad realizacją umów i zleceń dotyczących zaopatrzenia firmy we wszystkie potrzebne artykuły, materiały i sprzęt;
  19. koordynacja procesu udzielania zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  20. sporządzanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania (ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, propozycja umowy itp.);
  21. przygotowywanie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz przygotowywanie umów dla pracodawców na świadczenia medyczne przewidziane w Kodeksie pracy.

STANOWISKO ds. NADZORU SIECI KOMPUTEROWEJ

Do podstawowych zadań należy:

  1. prowadzenie dokumentacji posiadanego sprzętu komputerowego;
  2. administracja i utrzymanie sieci komputerowej;
  3. utrzymanie sprzętu komputerowego;
  4. archiwizacja baz danych,
  5. współuczestniczenie w sporządzaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania (ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, propozycja umowy) dotyczącej sprzętu informatycznego;
  6. nadzór nad zabezpieczeniem i właściwym przechowywaniem danych zawartych w systemie komputerowym Ośrodka.

SEKCJA ds. KADR I PŁAC

Do podstawowych zadań Sekcji należy:

  1. przygotowywanie dokumentów związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy;
  2. prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, kartotek wynagrodzeń, zasiłkowych i urlopowych;
  3. wydawanie legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzania kontroli;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem pracowników;
  5. przygotowywanie dokumentów związanych ze świadczeniami pracowniczymi;
  6. analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Ośrodka i opracowywanie sprawozdań w tym zakresie;
  7. kontrola dyscypliny pracy;
  8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  9. sporządzanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  10. bieżąca analiza wykonania funduszu płac Ośrodka;
  11. obliczanie i wypłacanie pracownikom Ośrodka wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych oraz dokonywanie potrąceń z tytułów zajęć sądowych i egzekucji komorniczych;
  12. Dokonywanie rozliczeń ZUS oraz sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji;
  13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań lekarskich pracowników: wstępnych, okresowych, kontrolnych po długotrwałej chorobie;
  14. archiwizacja dokumentacji kadrowej i płacowej;
  15. kompletowanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę;
  16. wystawianie zaświadczeń dla pracowników w zakresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń oraz raportów dla ubezpieczonych o wysokości składek społecznych i zdrowotnych;
  17. wystawianie byłym pracownikom zaświadczeń dotyczących okresu zatrudnienia i wynagrodzenia;
  18. sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia i funduszu płac oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
  19. prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyk uczniów i studentów;
  20. prowadzenie rejestru oraz rozliczanie delegacji służbowych;
  21. prowadzenie ewidencji osób, które otrzymały refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

RADCA PRAWNY

Do podstawowych zadań należy:

  1. świadczenie pomocy prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Ośrodka;
  2. udzielanie porad prawnych;
  3. sporządzanie opinii prawnych;
  4. opiniowanie projektów dokumentów;
  5. reprezentowanie Ośrodka przed sądami i urzędami.

KOORDYNATOR ds. JAKOŚCI i ANALIZ MEDYCZNYCH

Do podstawowych zadań Koordynatora należy:

  1. wdrażanie i przestrzeganie zasad zarządzania jakością, w tym misji i celów strategicznych Ośrodka oraz nadzór nad wdrożonym systemem jakości;
  2. szkolenie pracowników w zakresie systemu jakości;
  3. okresowa kontrola i nadzór sanitarny i higieniczny w DKD Sosnowiec;
  4. prowadzenie we współpracy z Radcą Prawnym spraw związanych z rejestracją i wprowadzaniem zmian w rejestrach:
   1. zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
   2. sądowym;
  5. kompletowanie dokumentów, przygotowywanie materiałów i obsługa techniczna Rady Społecznej Ośrodka;
  6. nadzorowanie sporządzanych w WOMP Katowice sprawozdań, w tym miesięcznych z działalności WOMP Katowice, rocznych analiz stanu epidemiologicznego chorób zawodowych i innych;
  7. zbieranie i przygotowywanie materiałów potrzebnych Dyrektorowi na narady i konferencje;
  8. nadzór nad realizacją umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i umów dla pracodawców na świadczenia medyczne przewidziane w Kodeksie pracy;
  9. nadzór i współpraca ze Śląskim Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim nad wykonywanie kontroli w zakresie medycyny transportu.

STANOWSKO ds. BHP

Do podstawowych zadań należy:

  1. przeprowadzanie kontroli w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  3. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. sporządzanie i opiniowanie szczegółowych instrukcji i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
  5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroli realizacji tych wniosków;
  6. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  7. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  8. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie;
  9. organizowanie, prowadzenie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu bhp oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  10. przygotowywanie informacji i sporządzanie wymaganych okresowych sprawozdań;
  11. opiniowanie skierowań na badania profilaktyczne oraz wskazywanie występujących zagrożeń lub uciążliwości na stanowiskach pracy kierowanych pracowników;
  12. prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do i z pracy;
  13. nadzór nad wykonywaniem nakazów, wystąpień i decyzji wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

SEKRETARIAT

Do podstawowych zadań należy:

  1. przyjmowanie codziennej korespondencji wpływającej do Ośrodka;
  2. rejestrowanie korespondencji przyjmowanej i wychodzącej;
  3. przedstawianie korespondencji Dyrektorowi lub upoważnionej przez niego osobie do wglądu i dekretacji;
  4. rozdzielanie przyjętej korespondencji według dekretacji i odnotowanie w dzienniku korespondencyjnym obiegu korespondencji;
  5. wysyłanie korespondencji wychodzącej poza Ośrodek-listy poufne, ekonomiczne (zwykłe, polecone, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru), priorytetowe, zagraniczne, paczki, przesyłki kurierskie;
  6. nadawanie i przyjmowanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej;
  7. prowadzenie terminarza spraw zleconych przez Dyrektora;
  8. obsługiwanie narad i konferencji organizowanych przez Ośrodek;
  9. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Ośrodka;
  10. nadzór nad aktualnymi zarządzeniami wewnętrznymi Ośrodka i prowadzenie centralnego rejestru umów.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ IX Warunki współdziałania Ośrodka z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 9.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ X Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medyczne

§ 10.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ XI Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§ 11.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ XII Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością

§ 12.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ XIII Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Ośrodka

§ 13.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ XIV Postanowienia końcowe

§ 14.

[Wróć do spisu treści]

ROZDZIAŁ XV Załączniki

§ 15.

[Wróć do spisu treści]