PORADNIA DLA KIEROWCÓW

ul. Stanisława Staszica 44a

41-200 SOSNOWIEC

Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56 
Fax (32) 290 - 44 - 65

Wykonujemy badania lekarskie oraz psychologiczne dla kandydatów na kierowców i kierowcom wszystkich kategorii. 

Badaniu lekarskiemu podlega:

 • osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
 • osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

W poradni w Sosnowcu wykonujemy również pełen zakres badań psychologicznych.

Badania psychologiczne można wykonać również w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42

tel. : 32  259 88 59

Zasady zgłaszania się na badania kierowców

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien okazać: 

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (w przypadku braku informacji na temat adresu zamieszkania - zaświadczenie z urzędu miasta o aktualnym miejscu zamieszkania),
 • skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (w oryginale),
 • kserokopie kart wypisowych szpitalnych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego (zaświadczenie ważne tylko 30 dni)
 • orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • w przypadku wady wzroku/słuchu koniecznie przynieść ze sobą okulary/aparat słuchowy,
 • kserokopię dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w poradni specjalistycznej,
 • książeczkę wojskową w przypadku mężczyzn. 

Osoba badana powinna być na czczo, nie może być pod wpływem narkotyków oraz alkoholu, jeżeli jest chora na choroby przewlekłe tj. cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca lub inne choroby przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami lekarza leczącego.

Przed wizytą u laryngologa zaleca się kontrolę uszu celem ewentualnego oczyszczenia uszu z woskowiny. 


Koszty badań:

- opłata 200 zł za badanie lekarskie,

- konsultacje u lekarzy specjalistów w/g cennika WOMP Katowice,

- pomocnicze badania diagnostyczne w/g cennika WOMP Katowice,

- opłata 150 zł za badanie psychologiczne.

druk odwołania od orzeczenia lekarskiego dla kierowców

Rejestracja kierowców pod numerem telefonu (32) 290 44 66, (32) 290 44 56