Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach jest jednostką służby medycyny pracy.
Swoją działalnością obejmuje teren województwa śląskiego.

Kierujący zakładem lek. med. Krystyna Kostyra

Do zadań należy:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie;
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek; 
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; 
 • współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175);
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy - na zasadach określonych w art. 12 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175); 
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175);
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10
  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa; 
 • przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji.
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach.
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: 
 1. Ośrodek prowadzi działalność orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych i szeroko rozumianą opiekę profilaktyczną nad pracującymi.
 2. Pacjent ze stosownym skierowaniem zgłasza się do Rejestracji, gdzie zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna, a następnie kierowany jest do lekarza, który może poszerzyć jego zakres o konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe.
 3. Kolejność przyjęć w dniu zgłoszenia ma charakter wyłącznie porządkowy.
 4. Pacjent przyjmowany do poradni winien posiadać:
  1.) dowód tożsamości;
  2.) skierowanie;
  3.) wyniki badań dodatkowych związanych ze stanem zdrowia;
  4.) dokumentację medyczną dotyczącą swego stanu zdrowia.
 5. Dokumentacja pacjenta do poszczególnych gabinetów lekarskich dostarczana jest przez pielęgniarkę.
 6. Lekarz na podstawie badania lekarskiego, wyników badań diagnostycznych oraz  konsultacji specjalistycznych  wydaje pacjentowi właściwe orzeczenie lub zaświadczenie. W przypadku  orzeczenia lub zaświadczenia negatywnego przekazywane jest ono drogą pocztową do osoby lub podmiotu wystawiającego skierowanie.
 7. Postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w związku z podejrzeniem choroby zawodowej przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rozpoznawania i dokumentowania chorób zawodowych.

W Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym w Sosnowcu, w skład którego wchodzą: Poradnia Chorób Zawodowych, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia dla Kierowców, Poradnia ds. Odwołań i Poradnia dla osób wyjeżdżających do pracy w tropiku dysponujemy zapleczem konsultacyjnym w dziedzinach:

 • laryngologii,
 • foniatrii,
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • dermatologii,
 • psychologii,
 • psychiatrii,
 • ortopedii.

Posiadamy tam również specjalistyczne zaplecze diagnostyczne do badań:

 • słuchu (audiometria, tympanometria, impedancja),
 • narządu głosu (stroboskop),
 • czynnościowe układu oddechowego (spirometria, gazometria),
 • czynnościowe układu naczyniowego (palestezjometria, próba oziębienia, termometria skórna),
 • laboratoryjnych,
 • EMG,
 • EKG.