Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach (WOMP Katowice) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2003-03-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej zdiagnozowano problem w brakiem odpowiedniego kontrastu w niektórych elementach (tzw. "okruszki chleba", menu, zajawka artykułu, slider i najnowsze artykuły na stronie głównej - błędy zostaną sukcesywnie poprawione.
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Łukasz Brodziński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 292 67 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
WOMP Katowice powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, WOMP Katowice niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, WOMP Katowice może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy WOMP Katowice odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach mieści się w następujących lokalizacjach:

  • Katowice, ul. Warszawska 42 - siedziba główna,
  • Sosnowiec, ul. Stanisława Staszica 44a.

Siedziba główna: ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice

Budynek WOMP Katowice znajduje się na terenie zamkniętym, do którego dostęp jest od ul. Górniczej przez furtkę. Do budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz schody. Wejście do budynku zabezpieczone jest domofonem. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter budynku. W budynku brak windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po wcześniejszym uzgodnieniu). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny: ul. Stanisława Staszica 44a, 41-200 Sosnowiec

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Każdy gabinet dostosowany jest do wjazdu wózkiem inwalidzkim oraz kabina audiometryczna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po wcześniejszym uzgodnieniu). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wniosek o zapewnienie dostępności