Program AMIANTUS

W ramach umowy nr 2/2021/WOMP/1167/555 pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach a Ministerstwem Zdrowia-Departament Zdrowia Publicznego, przyznano środki finansowe na wykonanie okresowych badań lekarskich w roku 2021, o których mowa w art.7a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1680).


Amiantus – to program okresowych badań lekarskich prowadzony w celu realizacji ustawowych uprawnień dla byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu.

Programem objęci są pracownicy 28 zakładów wymienionych w załączniku do Ustawy, którzy pracowali w tych zakładach do dnia 28 września 1997r.
W ramach programu badania są wykonywane w Poradni DKD w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a, w terminie do 30.11.2021r.

 

Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę: 71.404,00 zł

Wartość dofinansowania: 71.404,00 zł