Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach należy:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie;
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek; 
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; 
 • współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437);
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy - na zasadach określonych w art. 12 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437); 
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437);
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437), oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa; 
 • przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji.
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach.