PORADNIA DLA KIEROWCÓW
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC


WAŻNE !!
Badania dla Kierowców
Od dnia 01.09.2020r. w celu wykonania badań dla kierowców należy ustalić termin badania drogą elektroniczną na stronie internetowej.

Badania lekarskie - terminarz dla kierowców

Badania psychologiczne - terminarz dla kierowców


W przypadku braku możliwości ustalenia terminu poprzez w/w stronę prosimy o kontakt pod numerem telefonu: ☎ (32) 290 44 56, ☎ (32) 290 44 66

Wykonujemy badania lekarskie oraz psychologiczne dla kandydatów na kierowców i kierowcom wszystkich kategorii.

Badaniu lekarskiemu podlega:

 • osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
 • osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

W poradni w Sosnowcu wykonujemy również pełen zakres badań psychologicznych.

 

Zasady zgłaszania się na badania kierowców:

Osoby posiadające skierowanie na badanie psychologiczne lub informację o obowiązku poddania się badaniom psychologicznym mogą je wykonać w tutejszej poradni łącznie z badaniami lekarskimi, w tym samym dniu.

Osoby wykonujące badanie psychologiczne w innej placówce zobowiązani są dostarczyć kopię orzeczenia psychologicznego w dniu badania lekarskiego.

 

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien okazać:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • skierowanie na badanie lekarskie lub informację o obowiązku poddania się badaniom lekarskim (w oryginale),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego (zaświadczenie ważne tylko 30 dni),
 • w przypadku wady wzroku/słuchu koniecznie przynieść ze sobą okulary/aparat słuchowy,
 • książeczkę wojskową - w przypadku mężczyzn,
 • jeśli dotyczy:
  • kserokopię kart wypisowych szpitalnych,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, w poradni specjalistycznej.

Osoba badana powinna być na czczo, nie może być pod wpływem narkotyków oraz alkoholu, jeżeli jest chora na choroby przewlekłe tj. cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca lub inne choroby przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami lekarza leczącego.

Osoby, zgłaszające się na kolejne badania w tutejszej Poradni dla Kierowców, które odbyły badania lekarskie w trybie odwoławczym (po badaniu w WOMP), zobowiązane są do dostarczenia kopii dokumentacji medycznej wraz z kopią orzeczenia lekarskiego z placówki przeprowadzającej badania w trybie odwoławczym.

 

Osoby, zgłaszające się na kolejne badania w tutejszej Poradni dla Kierowców, które odbyły badania lekarskie w innym ośrodku niż WOMP Katowice, zobowiązane są do dostarczenia kopii dokumentacji medycznej z placówki przeprowadzającej w/w badania.

Przed wizytą u laryngologa zaleca się kontrolę uszu celem ewentualnego oczyszczenia uszu z woskowiny.

Koszty badań: