Na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (t.j. z 2022 Dz. U. Nr 437)
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach prowadzi:


Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

Do rejestru wpisuje się lekarz spełniający kwalifikacje określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2067 z póź. zm.). Zgłoszenia należy dokonać do WOMP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze - PDF  XLS 


Rejestr podjęcia oraz zakończenia działalności podmiotu leczniczego i indywidualnej praktyki lekarskiej sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

Podjęcie i zakończenie działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia, w formie pisemnej, we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania WOMP wraz z wykazem zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek oraz psychologów.
Zgłoszenia dokonuje kierownik podstawowej jednostki służby medycyny pracy lub lekarz w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

  • Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności - dotyczy lekarza - PDF  XLS 
  • Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności - dotyczy podstawowej jednostki służby medycyny pracy - PDF  XLS 


Rejestr zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

Psychologa sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w podmiocie leczniczym wykonującym zadania służby medycyny pracy, zgłasza do WOMP kierownik podmiotu leczniczego.

Psycholog sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonującej zadania służby medycyny pracy zgłasza swój wpis do WOMP samodzielnie.

  • Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez psychologa - PDF  XLS 


Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.


Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzieli Państwu Sekcja Statystyki i Epidemiologii ze składnicą akt pod numerem telefonu: ☎ (32) 428 40 28.