KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych osób korzystających ze świadczeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - poniżej przekazuje się informacje dotyczące ochrony danych osobowych  osób korzystających ze świadczeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach SPZOZ

I. Administrator danych osobowych.

 1. Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach SPZOZ (WOMP Katowice)
 2. Adres i dane kontaktowe:
  ul. Warszawska 42
  40-008 Katowice
  tel.: ☎ (32) 259 88 59
  e-mail: ✉ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Inspektor Ochrony Danych.

WOMP Katowice powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: DKD w Sosnowcu, ul. Staszica 44a, 41-200 Sosnowiec, e-mail: ✉ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania.

WOMP Katowice będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy w celu realizacji zadań służby medycyny pracy, w tym również udzielania świadczeń zdrowotnych, do których uprawniony jest WOMP Katowice jako wojewódzki ośrodek medycyny pracy. WOMP Katowice może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
  • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty w rejestracji WOMP Katowice, w gabinecie lekarskim),
  • diagnozy medycznej,
  • wydania właściwego orzeczenia lekarskiego/psychologicznego w przypadkach przewidzianych prawem w szczególności w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników, badaniami uczniów i studentów, badaniami kierowców itp.,
  • wykonywania badań i wydawania orzeczeń w związku z odwołaniami od orzeczeń lekarskich,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,

przy czym przetwarzanie w powyższych celach następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy, ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego; rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów,

 1. w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,
 2. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO oraz właściwych przepisów prawa krajowego, w szczególności kodeksu cywilnego,
 3. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

 IV. Odbiorcy danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z WOMP Katowice,
  2. innym osobom zatrudnionym lub współpracującym z WOMP Katowice wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  3. innym podmiotom leczniczym współpracującym z WOMP Katowice w celu zapewnienia kompleksowych badań i dostępności świadczeń zdrowotnych,
  4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych zaopatrujących WOMP Katowice, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, aparatury medycznej, firmom pocztowym),
  5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  6. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  8. kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz WOMP Katowice.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych w postaci dokumentacji medycznej uregulowany jest w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, zgodnie z którym:
  1. okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydawanych na podstawie 222§ 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy - 40 lat po ustaniu narażenia,
  2. po upływie okresów, o których mowa powyżej, do postępowania z dokumentacją medyczną służby medycyny pracy, będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, stosuje się przepisy wydane na podstawie 5 ust. 2 i 2b tej ustawy, tzn. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 2. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
 3. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

 VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania niniejszej informacji, prawo do informacji na temat przetwarzania danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo do żądania uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, z uwzględnieniem celów przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością uzyskania świadczenia udzielanego przez WOMP Katowice.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.