PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB NARZĄDU GŁOSU U NAUCZYCIELI

 

Program skierowany jest do nauczycieli, osób zawodowo posługujących się głosem – czynnych zawodowo.

W swoim założeniu programem objęte mają być osoby zarówno z dolegliwościami ze strony narządu głosu, jak i osoby nie zgłaszające skarg.

Celem programu jest zapobieganie zawodowym schorzeniom głosu poprzez wdrożenie czynnego poradnictwa, ukierunkowanie odpowiedniego leczenia, zapoznanie z podstawowymi elementami higieny głosu oraz nauka kluczowych zasad prawidłowej emisji głosu.

Badania prowadzone będą przez zespół specjalistów z dziedziny medycyny pracy, foniatrii, logopedii.

Przeprowadzone zostaną badania ogólnolekarskie oraz specjalistyczna ocena narządu głosu. Możliwe będzie monitorowanie stanu narządu głosu w trakcie pracy zawodowej.

Należy podkreślić, że wczesne wykrycie zawodowych zaburzeń głosu i wdrożenie odpowiedniego leczenia może zapobiec wystąpieniu zaawansowanych schorzeń ograniczających wydolność głosu i uniemożliwiających pracę głosem.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach


„Program profilaktyki chorób narządu głosu u nauczycieli .”

TEMAT

Profilaktyka chorób narządu głosu u nauczycieli.

CEL GŁÓWNY

Zapobieganie wystąpieniu zaawansowanych schorzeń ograniczających wydolność głosu i uniemożliwiających pracę głosem.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wdrożenie czynnego poradnictwa.

2. Ukierunkowanie odpowiedniego leczenia.

3. Zapoznanie z podstawowymi elementami higieny głosu.

4. Nauka kluczowych zasad prawidłowej emisji głosu.

5. Zastosowanie mechanizmów radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej.

KONSULTACJE I BADANIA

Badania prowadzone będą przez zespół specjalistów z dziedziny medycyny pracy, foniatrii, logopedii.

Przeprowadzone zostaną badania ogólnolekarskie oraz specjalistyczna ocena narządu głosu.

BADANIA POMOCNICZE

Badanie spirometryczne z pomiarem FEV1, FVC i wyliczenia FEV1/ FVC oraz pozostałych wskaźników pełniących role pomocnicze.

Badanie EKG.

Badania laboratoryjne krwi.

Kwestionariusz Voice Handicap Index.

Skala dyskomfortu traktu głosowego.

PROWADZĄCY PROGRAM

Lekarze, Pielęgniarki.

CZAS TRWANIA

30 minut do 1,5 godziny z możliwością przedłużenia w zależności od rodzaju konsultacji.

UCZESTNICY

Osoby zawodowo posługujące się głosem zatrudnione w placówkach oświatowych.

MIEJSCE WYKONYWANIA BADAŃ

Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny Sosnowiec, ul. Staszica 44 a.

TERMIN REALIZACJI

Wcześniejsza rejestracja telefoniczna : (32)290-44-56 lub (32)290-44-66.

Dzień tygodnia: środa.

GODZINY REALIZACJI

07:30 – 11:00